Caritas Europa kehottaa uutta Euroopan komissiota nostamaan ihmiset köyhyydestä

Kansainvälisenä köyhyyden vastaisena päivänä 17. lokakuuta, Caritas Europa vaatii juuri nimitettävää Euroopan komissiota toimimaan köyhyyden, epätasa-arvoisuuden ja syrjäytymisen poistamiseksi toimikautensa aikana. Köyhyyden vähentämisen painottaminen uuden komission suuntaviivoissa antaa toivoa yli 112 miljoonalle ihmiselle, jotka kärsivät köyhyydestä tai syrjäytymisestä Euroopassa. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Lähes 25 miljoonaa yli 112 miljoonasta köyhyydessä elävästä on lapsia. Köyhyyden periytyvyyden takia lapsilla, jotka elävät köyhyydessä varhaislapsuutensa, on korkea riski kasvaa köyhyydessä eläviksi aikuisiksi.

”Kun tulin sosiaalitoimistoon, minulle kerrottiin, että minut poistettaisiin heidän rekisteristään, koska en ollut käynyt työvoimatoimistossa minulle ilmoitettuna ajankohtana. En ollut saanut kirjettä, jossa tapaamisesta kerrottiin. Sanktiona minulla on nyt 6 kuukauden karenssi ilman tuloja ja menoni ovat kasaantuneet. En tiedä, miten selviän.” Clara, 26 ja yhden lapsen äiti.

 

Köyhyyden kierteen katkaisemiseksi on tehty lupaavalta kuulostavia ehdotuksia kuten eurooppalainen lapsitakuu, joka varmistaisi jokaiselle lapselle pääsyn palvelujen pariin. Nämä ehdotukset ovat merkityksellisiä vain, jos niihin varataan riittävästi resursseja ja jos niitä kehitetään vastaamaan jo olemassa olevia viitekehyksiä kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, Agenda 2030:tä ja kestävän kehityksen tavoitteita sekä erityisesti uudelleenarvioimalla eurooppalaisen ohjausjakson määrittelemiä taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia tavoitteita.

 

Vuoden 2008 talouskriisistä lähtien säästötoimenpiteet ovat lisänneet painetta kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, mikä on osaltaan heikentänyt hallitusten kykyä suojata ihmisiä köyhyydeltä.  Yhteiskunnassa, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa, jokaisella tulisi olla oikeus sosiaaliturvaan. Tehokkaat sosiaaliturvajärjestelmät auttavat vähentämään epätasa-arvoa ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Komission aikomus tehdä eurooppalaisesta ohjausjaksosta väline, johon integroidaan kestävän kehityksen tavoitteet, on lupaava, koska suunnitelmaan kuuluu hyödyntää täysin vakaus- ja kasvusopimuksen sallima liikkumavara.

 

Kuitenkin, köyhyydessä elävien ihmisten osallistaminen linjausten muotoiluun on elintärkeää, jotta pystymme kehittämään ja parantamaan palveluja siten, että ne vastaavat riittävästi heidän tarpeisiinsa. Caritas Europa on sitoutunut jatkamaan ihmisten osallistamista niiden linjausten muotoiluprosessissa, jotka vaikuttavat heihin suoraan.

 

 ‘Euroopan Unionilla on mahdollisuus varmistaa, että Euroopassa ketään ei jätetä heitteille. Poliittiset suuntaviivat antavat toivoa siitä, että EU etenee kohti oikeudenmukaista ja ympäristöä säästävää sosiaalipolitiikkaa, jossa perhepoliittinen ajattelu on keskiössä ja että turvataan osallisuutta edistävät työmarkkinat ja riittävä sosiaaliturva kaikille. Nämä aikomukset tulee kääntää konkreettisiksi poliittisiksi aloitteiksi, jotta voimme varmistaa, että kukaan ei joudu elämään köyhyydessä yhteiskunnassamme, joka perustuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteille ja jossa jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan’, painottaa Maria Nyman, Caritas Europan pääsihteeri.