top of page

Integritetspolicy

Caritas Finland rf är engagerad i att skydda sina medlemmars, volontärers, klienters och donatorers integritet. Organisationen följer dataskydds- och andra lagar samt goda dataskyddspraxis i sin verksamhet. Nedan finns Caritas Finlands integritetspolicy för medlemsregistret. Integritetspolicyer för volontärregistret och donatorregistret kan öppnas via följande länkar (på finska):

 

1. Registeransvarig

Registret förvaltas av föreningen Caritas Finland rf

2. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla medlemsregistret. Behandling av personuppgifter är en nödvändig förutsättning för att underhålla medlemsregistret.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på individens medlemskap samt Caritas Finlands skyldighet att upprätthålla ett medlemsregister över sina medlemmar.

Personuppgifter i medlemsregistret kan användas för följande ändamål:

 • Informera medlemmarna om Caritas Finlands verksamhet

 • Fakturering av medlemsavgifter

 • Hantering, uppföljning, analys, statistikföring och utveckling av relationen kopplad till medlemskapet

 • Tillåten marknadsföring och distansförsäljning, såsom direktmarknadsföring, digital marknadsföring, produktmarknadsföring, donationsförfrågningar och evenemangsinbjudningar

När det inte längre finns ett ändamålsenligt behov av att behandla personuppgifterna, kommer uppgifterna att raderas. Behovet av att behandla personuppgifter kopplade till medlemskap anses upphöra två år efter att medlemskapet har avslutats.

 

3. Registerinnehåll

Caritas Finland kan behandla följande uppgifter om sina medlemmar:

 • namn

 • adress

 • e-postadress

 • telefonnummer

 • tillståndsinformation (informationssamtycke etc.)

 • kontaktspråk

 • faktureringsinformation

 • information om betalningstransaktioner och betalningsförmedlingsinformation.

Caritas Finland behåller endast de uppgifter som är nödvändiga för organisationens verksamhet och användningsändamål och för vilka det finns lagliga grunder för behandling. Uppgifter som blir onödiga för sitt ändamål, föråldrade uppgifter eller uppgifter som det inte längre finns någon grund för att behandla, kommer att raderas på ett datasäkert sätt.

 

4. Regelbudna informationskällor

Uppgifterna som lagras i registret erhålls från medlemmarna genom meddelanden skickade via webbformulär, e-post, telefon och ifyllda medlemsansökningsformulär.

 

5. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter i medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part.

 

6. Principer för registerskydd

Personuppgifter behandlas endast i elektronisk form i Caritas Finlands medlemsadministrationssystem. Systemet är skyddat med tillräckliga tekniska säkerhetsåtgärder och är tillgängligt endast för personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Tillgång till uppgifterna är begränsad med användarnamn och lösenord.

7. Den registrerades rättigheter

Varje person som finns i registret har rätt att granska de uppgifter som lagrats om dem och begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller att ofullständiga uppgifter kompletteras. Den registrerade har rätt att begära att deras personuppgifter raderas från registret. Den registrerade har också andra rättigheter enligt EU

allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av behandlingen av personuppgifter under vissa omständigheter. Förfrågningar ska skickas skriftligen till registeransvarig. Registeransvarig kan vid behov be den som framställer förfrågan att styrka sin identitet. Registeransvarig svarar kunden inom den tid som fastställs i EUdataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

bottom of page