top of page

Tietosuojalauseke

Suomen Caritas ry on sitoutunut suojaamaan jäsentensä, vapaaehtoistyöntekijöidensä, asiakkaittensa ja lahjoittajiensa yksityisyyttä. Se noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Alla on Suomen Caritaksen jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste. Vapaaehtoisrekisteriä ja lahjoittajarekisteriä koskevat tietosuojaselosteet avautuvat seuraavista linkeistä:

1. Rekisterinpitäjä

 

Rekisteristä vastaa yhdistys Suomen Caritas ry 

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenrekisterin ylläpitäminen. Henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys jäsenrekisterin ylläpidolle.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön jäsenyyteen sekä Suomen Caritaksen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenistään. 

Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- jäsenten tiedottaminen Suomen Caritaksen toiminnasta

- jäsenmaksulaskutus

- jäsenyyteen liittyvän suhteen hoito, seuranta, analysointi, tilastointi ja kehittäminen

- luvallinen markkinointi ja etämyynti, kuten suoramarkkinointi, digimarkkinointi, tuotemarkkinointi, lahjoituspyynnöt ja tapahtumakutsut

Henkilötietojen tarkoituksenmukaisen käsittelyn päättyessä tiedot poistetaan. Jäsenyyteen liittyvien henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuusvaatimuksen katsotaan päättyneen, kun jäsenyyden päättymisestä on kulunut 2 vuotta.

 

3. Rekisterin tietosisältö

Suomen Caritas voi käsitellä jäsentensä seuraavia tietoja:

- nimi

- osoite

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- lupatiedot (tiedotuslupa ym.)

- yhteydenpitokieli

- laskutustiedot

- maksutapahtumien tiedot ja maksunvälitystiedot.

 

Suomen Caritas säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot, joiden käsittelylle on olemassa lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja täytetyistä jäseneksi liittymislomakkeista.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

6. Rekisterin suojaukset periaatteet

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan sähköisessä muodossa Suomen Caritaksen jäsenhallintajärjestelmässä. Järjestelmä on suojattu riittävin teknisin suojatoimin ja siihen on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Pääsy tietoihin on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page